Zápis předmětů

Všechny předměty, které během studia absolvujete, si musíte sami zapsat v SIS (kromě státnicových předmětů ve 3. ročníku). Žádné, ani povinné předměty, se vám nezapíší automaticky (jedinou výjimkou jsou části státní zkoušky, které studentům zapisuje studijní oddělení). Jelikož lze plnit pouze zapsané předměty, věnujte této kapitole dostatečnou pozornost.


Doba zápisu předmětů je stanovena harmonogramem příslušeného akademického roku (natur.cuni.cz/fakulta/studium/harmonogram); zápis předmětů pro zimní a letní semestr probíhá zvlášť. Samotné zapisování předmětů pro každý semestr je dvoukolové. V prvním kole zápisu si předběžně zapíšete předměty (ještě bez rozvrhu), které chcete nebo které byste měli v daném semestru absolvovat. Po ukončení registrace rozvrháři sestaví a zveřejní rozvrhy; informace o datu otevření rozvrhu pro přihlášení na jednotlivé tzv. rozvrhové lístky se objeví v SIS. Ve druhém kole dodatečných úprav si můžete opět zapisovat i škrtat již zapsané předměty (už s rozvrhem). Druhé kolo je určeno především pro menší úpravy v případě kolize zapsaných předmětů v rozvrhu. Pokud byste si zápis vybraného předmětu rozmysleli, pak je kromě vyškrtnutí z příslušného rozvrhového lístku také potřeba zrušit zápis předmětu - to je třeba provést samostatně, není to automatické. Návod k zápisu předmětů do SIS je zveřejněn na stránkách studijního odboru v sekci Návody a informace..


Důrazně nedoporučujeme nechávat celý zápis předmětů na dodatečný zápis (druhé kolo), protože některé předměty mohou mít už zcela vyčerpanou kapacitu z prvního kola. Také je větší pravděpodobnost, že vám pak budou kolidovat s jinými předměty. První týden prvního kola je vždy tzv. přednostní, některé předměty si mohou zapsat pouze ti studenti, kteří je mají ve svém studijním plánu jako povinné. Po uzavření dodatečných úprav studijní oddělení předměty závazně zapíše. Do té doby je zápis předmětů pouze předběžný, což je také indikováno v přehledu zapsaných předmětů v SIS. Po závazném zápisu (zhruba druhý týden v semestru) již předměty nelze volně zapisovat ani škrtat. Je to možné pouze ve výjimečných případech skrze oficiální žádost na studijním oddělení.


Od třetího ročníku bakalářského studia a v navazujícím magisterském studiu je možné zapsat předměty Bakalářský/Diplomový projekt vyučované v letním semestru už při dodatečném zápisu (2. kolo) do zimního semestru. Tento přednostní zápis umožňuje studentům v posledním ročníku zúčastnit se zimního termínu státních zkoušek. Takové předměty si však po závazném zapsání studijním oddělením už nebudete moci při zápisu na letní semestr škrtnout.


Volitelné předměty si vybíráte podle svého zájmu, jejich výběr doporučujeme provádět zejména z nabídky doporučených volitelných předmětů vašeho oboru, případně s ohledem na téma závěrečné práce. Mohou být nejen ze sekce, na které studujete, ale i z jiných sekcí Přírodovědecké fakulty a fakult Univerzity Karlovy, případně i z jiných vysokých škol. Každá fakulta má však odlišné termíny zápisu předmětů. Výběr předmětů doporučujeme provádět podle doporučeného studijního plánu daného oboru uvedeného v SIS a Karolince a případně jej konzultovat se studijními poradci (viz kapitola S čím za kým). Mějte na paměti, že veškeré předměty vyučované na PřF ale také UK najdete v SISu v záložce Předměty a zde je nabídka veliká. Jen při jejich výběru nezapomeňte také na výše zmíněné doporučené studijní plány.


Předměty z jiných fakult UK dostupné v SIS si student zapisuje sám v období k tomu určeném harmonogramem dané fakulty. V případě, že je předmět vyučován jinou vysokou školou, tak student po splnění této studijní povinnosti vyplní písemnou žádost s potřebnými údaji pro vložení záznamu do SIS. Splněná studijní povinnost bude studijním oddělením vložena do SIS jako volitelná.


Rekvizitní vztahy a kontrola zápisu

Návaznosti předmětů na sebe a (ne)možnost jejich současného zápisu popisují různé tzv. rekvizitní vztahy. Jde o korekvizity (K), prerekvizity (P), neslučitelnosti (N) a záměnnosti (Z). Všechny rekvizity předmětů naleznete detailně v SIS. Ukažme si na příkladech, jak rekvizity fungují.


Korekvizita je typicky vztah mezi přednáškou a rozšiřujícím cvičením, např. předmět Cvičení z jaderné chemie má korekvizitu Jaderná chemie. Pokud si chcete zapsat toto cvičení, musíte mít již splněnou nebo alespoň zároveň zapsanou i přednášku z jaderné chemie. Cvičení z jaderné chemie se vám započítá jako splněné a kredity za něj se přičtou až po úspěšném absolvování zkoušky z Jaderné chemie. Korekvizita platí obvykle jen jedním směrem, tzn. můžete mít zapsanou pouze Jadernou chemii bez cvičení (to je v SIS rozlišeno jako „je korekvizitou pro“ a „má korekvizitu“). Méně často je korekvizita vzájemná, pak si smíte oba dotčené předměty zapsat pouze zároveň a kredity obdržíte až po splnění obou. Jeden předmět může mít více než jednu korekvizitu, pak je potřeba splnit každou z nich.


Prerekvizita: Tento vztah bývá mezi základním a rozšiřujícím předmětem, např. Biologie buňky je prerekvizitou pro Fyziologii buňky. Pro zapsání Fyziologie buňky musíte mít již splněnou Biologii buňky, v opačném případě vám studijní oddělení po druhém kole zápisu předmětů Fyziologii buňky vymaže. Nestačí tedy mít oba předměty zapsané zároveň. Prerekvizity jsou jednosměrné relace, neplatí obráceně.


Neslučitelnost bývá mezi předměty s podobným sylabem, ale odlišnou hloubkou záběru, např. Matematika A je neslučitelnost pro Matematiku C. Po zápisu či splnění Matematiky A už si nemůžete zapsat ani splnit Matematiku C. Opět jde převážně o jednosměrný vztah (lze prve splnit Matematiku C a pak si zapsat rozšiřující variantu A), ale některé předměty jsou neslučitelné oboustranně. Pokud by bylo uvedeno více předmětů jako neslučitelnost, byl by kterýkoliv z nich překážkou v zapsání předmětu.

Jestliže si zapíšete a splníte předmět, který je neslučitelný s povinným předmětem ve vašem studijním plánu, nebudete moci svůj studijní plán splnit, proto buďte při zápisu obezřetní a zapisujte předměty podle jejich kódu, nikoliv podle názvu.


Záměnnost je výjimečný rekvizitní vztah používaný v případě, kdy je předmět zrušen a nahrazen předmětem jiným.


Pozor: Pokud nebudete při zápisech předmětů respektovat rekvizitní vztahy, tj. zapíšete si nepovolenou kombinaci předmětů, nebudou vám tyto předměty po uzavření SIS závazně zapsány. Nebudete z nich tedy moci složit zkoušky/zápočty. Problémy se zapsanými předměty a rekvizitami odhalí nástroj kontroly zápisu, který naleznete v aplikaci Zápis předmětů a rozvrhu na kartě Kontrola. Kontrolu doporučujeme provést před uzavřením zápisu předmětů. Bezpečný postup, jak se vyhnout problémům s rekvizitami, je zapisovat si předměty podle vašeho doporučeného studijního plánu.


Podrobné informace, návody a aktuality naleznete na stránkách studijního oddělení: natur.cuni.cz/fakulta/studium/navody


Každoroční zápis do dalšího úseku studia probíhá pouze elektronicky (netýká se nastupujících studentů prvních ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia). Musíte ho stihnout nejpozději do konce termínů uvedených v harmonogramu akademického roku. Nejdříve je nutné zkontrolovat, zda jste splnili podmínky pro postup do dalšího ročníku. Jejich plnění si můžete sami průběžně kontrolovat v SIS: Výsledky zkoušek – prohlížení / Kontroly / Žádost o kontrolu pro vlastní potřebu. Pokud podmínky splňujete, požádejte v SIS o jejich kontrolu studijním oddělením. V případě, že máte podmínky pro postup splněné, studijní referentka vás zapíše do dalšího úseku studia a v SIS se vám tato informace objeví. Poté si můžete ze SIS sami vygenerovat elektronicky podepsané potvrzení o studiu pro příští akademický rok  nebo si je nechat potvrdit  na studijním oddělení (viz následující bod). Podrobný postup zápisu je uveden v metodickém pokynu Elektronický zápis do dalšího úseku studia na stránce natur.cuni.cz/fakulta/studium/navodynatur.cuni.cz/fakulta/studium/bc-nmgr/navody