Struktura fakulty/univerzity

Akademická obec fakulty respektive univerzity je tvořena akademickými pracovníky a studenty fakulty respektive univerzity. Členové akademické obce mají zaručeny akademické svobody a akademická práva, např. právo svobodně bádat, vyučovat nebo vyjadřovat ve výuce vlastní názory.


Akademický senát univerzity je jejím samosprávným zastupitelským orgánem voleným členy akademické obce univerzity. Schvaluje např. její vnitřní předpisy a rozpočet, dále také volí a odvolává rektora. Má sedmdesát členů a jsou v něm zastoupeni studenti i zaměstnanci všech fakult, v poměru 34 studentů a 36 zaměstnanců.


Rektor stojí v čele univerzity, jedná a rozhoduje jejím jménem. Je jmenován prezidentem republiky na návrh akademického senátu univerzity. V určitých oblastech (např. studium, věda a výzkum aj.) zastupují rektora prorektoři.

Vědecká rada univerzity zahrnuje významné představitele vědních oborů na univerzitě pěstovaných a vyučovaných. Projednává mimo jiné dlouhodobý záměr univerzity a vyjadřuje se k aktuálním otázkám, které jí předkládá rektor.


Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu univerzity.


Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským orgánem voleným členy akademické obce fakulty. Schvaluje například vnitřní předpisy fakulty a podmínky pro přijímací řízení a také rozdělení finančních prostředků uvnitř fakulty; volí a odvolává děkana. Má 28 členů a jsou v něm v rovném poměru zastoupeni studenti i zaměstnanci všech sekcí fakulty.


Děkan stojí v čele fakulty, jedná a rozhoduje jejím jménem. Jmenuje ho rektor na návrh akademického senátu fakulty. V určitých agendách ho zastupují proděkani (např. sekční proděkani, proděkan pro studium aj.).


Vědecká rada fakulty je tvořena významnými představiteli oborů, v nichž fakulta vyvíjí vědeckou a pedagogickou činnost. Projednává dlouhodobý záměr fakulty a schvaluje studijní programy, které se na fakultě vyučují.


Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty.


Správní rada kontroluje činnost vysoké školy, a to především v hospodářské a majetkové oblasti.


Poznámka: Tento text popisuje situaci na Univerzitě Karlově, resp. Přírodovědecké fakultě. Situace na jiných fakultách/univerzitách se může v detailech (např. počty členů jednotlivých orgánů apod.) lišit.


Organizační struktura PřF: natur.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/struktura