S čím za kým?

Garant programu/oboru

Každý program i jeho jednotlivé obory mají své garanty. Garantem je pedagog, který je zpravidla členem sekce/katedry/ústavu, na němž se příslušný program/obor vyučuje. Je tvůrcem studijních plánů a můžete se na něj obrátit, pokud máte ve studijním plánu nejasnosti nebo v případě žádostí, které musí garant podepsat apod. Seznam garantů je uveden v Karolince v kapitole Garanti studijních programů a oborů.


Poradce pro studium

Každá katedra/ústav a někdy i oddělení má svého poradce pro studium. Pomůže vám především s dotazy ohledně výběru povinně volitelných a volitelných předmětů s ohledem na vaše zaměření či další (navazující magisterské) studium.


Koordinátor pro SIS

Každá katedra/ústav a někdy i oddělení má svého koordinátora pro SIS. Na něj se obracejte, pokud budete mít problémy se zápisem předmětů, závěrečných prací apod. Koordinátoři pro SIS jsou uvedeni v Karolince v kapitole Pracoviště, katedry, ústavy.


Rozvrháři

Na fakultě je šest rozvrhářů, hlavním rozvrhářem je prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. z katedry biochemie, který je současně společně s doc. RNDr. Petrem Šmejkalem, Ph.D. z katedry učitelství a didaktiky chemie rozvrhářem pro chemickou sekci. Pro sekci geografickou je to Ing. Eva Štefanová, Ph.D., pro geologickou pan Rudolf Trnka a pro biologickou sekci a ÚŽP RNDr. David Svoboda, Ph.D. a RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. Společné předměty všem studentům jako je tělesná výchova, výuka na MFF atd. má na starosti RNDr. Jana Rubešová, PhD. Na rozvrháře se můžete obrátit s dotazy ohledně rozvrhů a paralelek. Informace o zapisování na rozvrh jsou zveřejněny na natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/navody.


Studentská komora Akademického senátu (SKAS)

Studentská komora Akademického senátu fakulty je tvořena volenými senátory zastupujícími studenty ve vedení fakulty. Umožňuje legislativně řešit problémy obecnějšího charakteru. Na libovolného člena SKAS se můžete obrátit s podnětem na legislativní změnu či s prosbou o pomoc či radu v záležitostech, ve kterých si nejste jisti. V minulých letech SKAS prosadil takové změny jako například povinné uvádění podmínek zakončení předmětu v SIS, uznávání kreditů získaných v Bc. studiu nad rámec 180 kreditů v NMgr. studiu či udělení červeného diplomu za průměr (tedy bez ohledu na získané trojky či čtyřky). Mimo to se zabýval i méně legislativními aktivitami – například zpřístupněním průchodu mezi Viničnou 7 a botanickou zahradou nebo brigádou na zkrášlení Albertovských strání. Pro lepší představu, co SKAS řeší, se můžete podívat na zápisy z jednání (web.natur.cuni.cz/student/tag/zapisy-skas). Seznam členů akademického senátu je uveden v Obecných informacích na začátku Karolinky a na natur.cuni.cz/fakulta/senat/clenove-senatu. SKAS spravuje Studentský web (web.natur.cuni.cz/student) a má svou facebookovou stránku (facebook.com/skas.prf.uk) a Instagram (instagram.com/skas_natur.cuni/).


Tutoři - poradci z řad studentů

Za každou sekci jsou také k dispozici poradci z řad starších studentů. Tito tutoři jsou připraveni konzultovat problémy studia, odpovídat na dotazy studentů, pořádat instruktáže ke studijním předpisům, k práci s fakultními aplikacemi (např. SIS, rozvrh, pošta), spolupracovat se studijním odborem a studijními proděkany, garanty studijních programů a proděkany sekcí. Cílem tutorů je především snížit bariéry pro dotazy, poradit s řešením situací, kterým zkušení studenti mnohdy rozumí lépe než vyučující, příp. studenta s dotazem nasměrovat tam, kde se problémy mohou řešit a vyřešit.

Doporučujeme vždy obracet se na tutory dané sekce na jejich kontaktním mailu:

Aktuální seznam tutorů najdete vždy na stránce: natur.cuni.cz/fakulta/studium/tutori


Proděkan pro studijní záležitosti

Studijní proděkankou je RNDr. Milada Teplá, Ph.D. a studijním proděkanem doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. Paní proděkanka má na starosti koncepci studia a přijímací řízení a pan proděkan studijní záležitosti. Pan proděkan úřaduje na studijním oddělení každou středu od 10 do 12 hodin. Můžete se na něj obracet prostřednictvím studijních referentek s žádostmi o radu v závažných studijních situacích, s žádostmi o přerušení studia, individuální studijní plán atd.


Studentský web: web.natur.cuni.cz/student

SKAS na Facebooku: facebook.com/skas.prf.uk


Prevence sexuálního obtěžování

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy klade velký důraz na prevenci a bezpečné prostředí pro všechny. Neakceptuje žádné formy sexuálního a genderově podmíněného obtěžování a násilí a očekává, že se všichni jednotlivci z univerzitní komunity, její návštěvníci/návštěvnice i smluvní partneři budou k sobě chovat ve vzájemném respektu, ohleduplně a s úctou.

Pokud si nejste jisti, zda jste se stali objektem sexuálního obtěžování, můžete kontaktovat proděkanku pro koncepci studia a ombudsmanku v záležitostech sexuálního obtěžování (RNDr. Miladu Teplou, Ph.D., (+420) 221 951 343, milada.tepla@natur.cuni.cz), popř. naši poradenskou službu (centrumcarolina.cuni.cz/CC-40.html), nebo nezávislé odborníky a odbornice prostřednictvím e-mailové adresy obtezovani@ruk.cuni.cz. Tyto služby jsou rovněž dostupné také těm, proti nimž bylo vzneseno obvinění z obtěžování. V případě, že vás obtěžuje zaměstnanec nebo zaměstnankyně, lze podat podnět na Etickou komisi (cuni.cz/UK-5554.html). Více informací naleznete na adrese natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/archiv-2021/prevence-sexualniho-obtezovani?searchterm=sexu%C3%A1ln%C3%AD+obt%C4%9B%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD

Kam se mohu v případě nutnosti obrátit pro pomoc?

V rámci Přírodovědecké fakulty UK neváhejte, prosím, kontaktovat proděkanku pro koncepci studia a ombudsmanku v záležitostech sexuálního obtěžování:

RNDr. Milada Teplá, Ph.D., (+420) 221 951 343, milada.tepla@natur.cuni.cz

Více informací, kontaktní e-mail a další možnosti podpory pro studentky, studenty, zaměstnankyně i zaměstnanci včetně odkazů na další zdroje naleznete i na webu Univerzity Karlovy