S čím za kým?

Garant programu/oboru

Každý program i jeho jednotlivé obory mají své garanty. Garantem je pedagog, který je zpravidla členem sekce/katedry/ústavu, na němž se příslušný program/obor vyučuje. Je tvůrcem studijních plánů a můžete se na něj obrátit, pokud máte ve studijním plánu nejasnosti nebo v případě žádostí, které musí garant podepsat apod. Seznam garantů je uveden v Karolince v kapitole Garanti studijních programů a oborů a taky na webové stránce fakulty (natur.cuni.cz/fakulta/studium/garanti)


Poradce pro studium

Každá katedra/ústav a někdy i oddělení má svého poradce pro studium. Pomůže vám především s dotazy ohledně výběru povinně volitelných a volitelných předmětů s ohledem na vaše zaměření či další (navazující magisterské) studium.


Koordinátor pro SIS

Každá katedra/ústav a někdy i oddělení má svého koordinátora pro SIS. Na něj se obracejte, pokud budete mít problémy se zápisem předmětů, závěrečných prací apod. Koordinátoři pro SIS jsou uvedeni v Karolince v kapitole Pracoviště, katedry, ústavy.


Rozvrháři

Na fakultě je osm rozvrhářů, hlavním rozvrhářem je prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. z katedry biochemie, který je současně společně s doc. RNDr. Petrem Šmejkalem, Ph.D. a RNDr. Simonou Petrželovou, Ph.D. z katedry učitelství a didaktiky chemie rozvrhářem pro chemickou sekci. Pro sekci geografickou je to Ing. Eva Štefanová, Ph.D., pro geologickou pan Rudolf Trnka a pro biologickou sekci a ÚŽP RNDr. David Svoboda, Ph.D. a RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. Společné předměty všem studentům jako je tělesná výchova, výuka na MFF a pedagogika a psychologie pro studenty učitelství a oborů zaměřených na vzdělávání má na starosti RNDr. Jana Rubešová, PhD. Kontakty na  rozvrháře je možné najít na natur.cuni.cz/fakulta/studium/navody/rozvrh. Informace o zapisování na rozvrh jsou zveřejněny na natur.cuni.cz/fakulta/studium/navody.


Studentská komora Akademického senátu (SKAS)

Studentská komora Akademického senátu fakulty je tvořena volenými senátory zastupujícími studenty ve vedení fakulty. Umožňuje legislativně řešit problémy obecnějšího charakteru. Na libovolného člena SKAS se můžete obrátit s podnětem na legislativní změnu či s prosbou o pomoc či radu v záležitostech, ve kterých si nejste jisti. V minulých letech SKAS prosadil takové změny jako například povinné uvádění podmínek splnění předmětu v SIS, uznávání kreditů získaných v Bc. studiu nad rámec 180 kreditů v NMgr. studiu či udělení červeného diplomu za průměr (tedy bez ohledu na získané trojky či čtyřky). Mimo to se zabýval i méně legislativními aktivitami – například zpřístupněním průchodu mezi Viničnou 7 a botanickou zahradou nebo brigádou na zkrášlení Albertovských strání. Pro lepší představu, co SKAS řeší, se můžete podívat na zápisy z jednání (odkaz v biu stránky SKAS na Instagramu). Seznam členů akademického senátu je uveden v Obecných informacích na začátku Karolinky a na natur.cuni.cz/fakulta/senat/clenove-senatu. SKAS má svou facebookovou stránku (facebook.com/skas.prf.uk) a Instagram (instagram.com/skas_natur.cuni/).


Tutoři - poradci z řad studentů

Za každou sekci jsou také k dispozici poradci z řad starších studentů. Tito tutoři jsou připraveni konzultovat problémy studia, odpovídat na dotazy studentů, pořádat instruktáže ke studijním předpisům, k práci s fakultními aplikacemi (např. SIS, rozvrh, pošta), spolupracovat se studijním odborem a studijními proděkany, garanty studijních programů a proděkany sekcí. Cílem tutorů je především snížit bariéry pro dotazy, poradit s řešením situací, kterým zkušení studenti mnohdy rozumí lépe než vyučující, příp. studenta s dotazem nasměrovat tam, kde se problémy mohou řešit a vyřešit.

Doporučujeme vždy obracet se na tutory dané sekce na jejich kontaktním mailu:


Aktuální seznam tutorů najdete vždy na stránce: natur.cuni.cz/fakulta/studium/tutori


Proděkani pro studijní záležitosti

Studijní proděkankou je doc. RNDr. Milada Teplá, Ph.D. a studijním proděkanem doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. Paní proděkanka má na starosti koncepci studia a přijímací řízení a pan proděkan studijní záležitosti. Pan proděkan úřaduje na studijním oddělení každou středu od 10 do 12 hodin. Můžete se na něj obracet prostřednictvím studijních referentek s žádostmi o radu v závažných studijních situacích, s žádostmi o přerušení studia, individuální studijní plán atd.

Kontakty na studijní oddělení najdete na natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijní-obor/studijní-oddeleniKam se mohu v případě nutnosti obrátit pro pomoc?

V rámci Přírodovědecké fakulty UK neváhejte, prosím, kontaktovat proděkanku pro koncepci studia a ombudsmanku v záležitostech sexuálního obtěžování: 

RNDr. Milada Teplá, Ph.D., (+420) 221 951 343, milada.tepla@natur.cuni.cz

Více informací, kontaktní e-mail a další možnosti podpory pro studentky, studenty, zaměstnankyně i zaměstnanci včetně odkazů na další zdroje naleznete i na webu Univerzity Karlovy