Stipendia


Tento text slouží k rychlé orientaci mezi různými druhy stipendií, není však úplným výčtem pravidel a předpisů vztahující se k této oblasti. Přiznávání stipendií a jejich vyplácení upravuje především Stipendijní řád Univerzity Karlovy (cuni.cz/UK-146.html#16) a Pravidla pro přiznávání stipendií na PřF a příslušná opatření děkana (natur.cuni.cz/fakulta/studium/bc-nmgr/predpisy-a-poplatky/stipendia).


Studenti mohou získat následující stipendia:


Některá stipendia jsou přiznána studentovi automaticky (bez žádosti studenta o jejich přiznání) a některá se přiznávají na základě podané žádosti (elektronicky nebo papírově podle druhu stipendia). Stipendium se nedaní a není součástí vykazovaných příjmů. Odpovědi na často kladené otázky ohledně stipendií naleznete fakultních stránkách (natur.cuni.cz/fakulta/studium/casto-kladene-dotazy/stipendia).

Stipendium na podporu ubytování

O ubytovací stipendium musí studenti požádat prostřednictvím univerzitního webu (is.cuni.cz/webapps, přihlašovací údaje jako do SIS). Univerzita stanovila pro žadatele tyto podmínky pro jeho přiznání:

Ubytovací stipendium je ve třech různých výších podle sociální situace studenta. Výše stipendia na podporu ubytování v základní výši se pohybuje kolem 600 Kč na měsíc. Přesné částky se rok od roku mírně liší podle aktuálního rozpočtu a počtu žadatelů. Žádost o ubytovací stipendium se podává elektronicky na začátku akademického roku, vypláceno je pak zpětně v několika termínech (klasicky 4x ročně: v lednu, dubnu, červenci a říjnu). Pokud zapomenete žádost podat, můžete tak učinit v průběhu roku, avšak pouze na období budoucí (nelze tak zpětně žádat proplacení již započatého či uplynulého období).


Stipendium v případě tíživé sociální situace studenta

Stipendium v případě tíživé sociální situace studenta přiznává rektor a je vypláceno prostřednictvím rektorátu po dobu deseti měsíců v akademickém roce. Měsíční výše stipendia odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Je-li student zapsán ke studiu ve více studijních programech, může mu být toto stipendium přiznáno i vypláceno pro dané období nejvýše jednou.


Stipendium za vynikající studijní výsledky („prospěchové“)

Stipendium za vynikající studijní výsledky je vypláceno zpětně za výsledky v předchozím úseku studia. Ve 2. a 3. ročníku bakalářského studia a 2. ročníku navazujícího magisterského studia stipendium získává 10 % nejlepších studentů každého studijního programu a ročníku (podle pořadí v prospěchovém průměru vypočítaném ze všech výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů), a to za předpokladu, že: studují ve standardní době studia, v předcházejícím úseku studia získali alespoň 58 kreditů a studijní průměr mají nižší nebo roven 1,5.


V 1. ročníku navazujícího magisterského studia dostanou toto stipendium studenti, kteří v bakalářském studiu splnili podmínky pro udělení celkového hodnocení „prospěl/a s vyznamenáním“ (získali červený diplom). Studenti, kteří s vyznamenáním absolvovali bakalářské studium na jiné fakultě nebo škole, mohou o toto stipendium požádat. Ve všech ostatních případech o prospěchové stipendium nemusíte žádat. Pokud vám bude stipendium přiznáno, budete o tom informováni emailem. Student navrhované a přiznané stipendium za vynikající studijní výsledky může vidět v SIS pod ikonou Stipendia první pracovní den v listopadu aktuálního akademického roku.


Stipendium v případě zvláštního zřetele hodných

Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných se přiznávají v souladu s podmínkami Stipendijního řádu UK studentům zejména:


Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných je možno vyplácet jednorázově nebo opakovaně měsíčně.


Stipendium na podporu studia v zahraničí

Stipendium na podporu studia v zahraničí lze přiznat v souladu s podmínkami Stipendijního řádu studentům na základě návrhu katedry nebo ústavu s uvedením konkrétní zakázky, ze které se stipendium poskytne. Žádost o přiznání stipendia může podat také přímo student; k žádosti přiloží doklady prokazující studium v zahraničí s vyjádřením vedoucího práce/školitele a vedoucího katedry a v případě studentů doktorských studijních programů též předsedy oborové rady. Při posuzování žádosti je přihlédnuto např. k studijním výsledkům, publikacím, zda je studium v zahraničí pořádáno UK nebo jinou vysokou školou a k souběhu podpory studia v zahraničí z jiných finančních zdrojů. Stipendium na podporu studia v zahraničí se vyplácí jednorázově a zpravidla po zahájení studia v zahraničí. Limit částky stipendia na podporu studia v zahraničí je 180 000 Kč za akademický rok.


Stipendium na podporu studia v České republice

Cizincům může být přiznáno stipendium na podporu studia v České republice. Podmínky pro přiznání tohoto stipendia a jeho výši stanoví rektor nebo děkan v souladu s opatřením rektora, ke kterému se vyjadřuje senát. 


Stipendium v akutní tíživé situaci studenta na UK

Stipendium je určeno studentům, kteří se bezprostředně ocitli v závažné tíživé životní situaci v případě, že není možné využít žádný z jiných nástrojů pomoci, nebo je jejich použití pro účinnou pomoc studentovi nedostatečné. Žádost o přiznání stipendia podává student přímo na PřF UK nebo rektorátu; k žádosti přiloží doklady prokazující náhlou krizovou událost, která studenta postihla. Výši stipendia stanoví děkan nebo rektor, tak aby stipendium umožnilo účinnou pomoc studentovi v jeho akutní tíživé situaci. Tento druh stipendia se vyplácí jednorázově a celkový limit částky stipendia, kterou lze studentovi přiznat je maximálně 100 000 Kč v daném akademickém roce.


Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí

Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí se přiznává v souladu s podmínkami Stipendijního řádu studentům, kteří doložili uvedené výsledky např. publikačním výstupem, užitným vzorem, vynálezem, patentem nebo jiným výsledkem majícím charakter duševního vlastnictví. Výsledky jsou uloženy u příslušné katedry či ústavu a katedra či ústav písemně potvrdí studijnímu oddělení existenci takového výstupu. Tento druh stipendia se vyplácí jednorázově. Celkový limit částky tohoto stipendia pro jednoho studenta činí 100 000 Kč na akademický rok.


Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu

Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 130/2002 Sb.) se přiznává v souladu s podmínkami Stipendijního řádu studentům, kteří se aktivně účastnili ve výzkumu, vývoji, nebo inovacích. Tento druh stipendia je možno vyplácet jednorázově nebo opakovaně měsíčně. Celkový limit částky stipendia, kterou lze studentovi přiznat v daném akademickém roce, je 360 000 Kč. Do limitu se nezapočítávají stipendia hrazená z podpory na specifický vysokoškolský výzkum. Celkový limit částky stipendia hrazené z podpory na specifický vysokoškolský výzkum je 300 000 Kč pro akademický rok; pravidla pro přiznávání těchto stipendií upravuje grantový řád univerzity.


Motivační stipendium na podporu vynikajících studentů 1. ročníků bakalářského studia

Motivační stipendium vypisuje děkan PřF na podporu studentů 1. ročníků bakalářského studia, kteří se zúčastnili středoškolských olympiád předepsaných kategorií (např. celostátní/ústřední kolo) a v 1. ročníku získali min. 45 kreditů. Přiznání tohoto motivačního stipendia nevylučuje možnost získat zároveň jiná stipendia (např. prospěchové).


Motivační stipendium pro studenty 1. ročníků navazujícího magisterského studia

Motivační stipendium přiznává děkan studentům 1. ročníků navazujícího magisterského studia, kteří  získali červený diplom za bakalářské studium na Přírodovědecké fakultě i jiných fakultách či jiných vysokých školách. O stipendium musí absolventi jiných fakult a škol požádat, absolventům bakalářského studia na PřF je přiznáváno automaticky, pokud splní stanovené podmínky. 


Sportovní stipendium

Sportovní stipendium získávají studenti, kteří jsou aktivní vrcholoví sportovci, na základě své žádosti a posouzení vedoucím katedry tělesné výchovy a děkanem.


Doktorandské stipendium

V doktorském studiu je doktorandské stipendium přiznáváno všem studentům doktorských studijních programů v prezenční formě po standardní dobu studia. Děkan fakulty při stanovení výše doktorandského stipendia pro jednotlivé roky studia přihlédne k výši přidělených prostředků na doktorandská stipendia a k počtu studentů v prezenční formě v doktorských studijních programech. Konkrétní výši tohoto stipendia následně stanoví děkan ve svém opatření po vyjádření akademického senátu fakulty.


Vyplácení stipendií

Stipendium se dle Stipendijního řádu UK vyplácí zpětně. Aby mohlo být stipendium vyplaceno, je nutné mít v SIS v modulu Osobní údaje uvedené číslo bankovního účtu.

Před vyplacením  stipendia je na e-mailovou adresu studenta zaslána notifikace s rozhodnutím o přiznání stipendia včetně výzvy na potvrzení “Vzdání se práva na odvolání”.


V případě potvrzení vzdání se práva na odvolání studentem je stipendium vyplaceno ve výplatním termínu daného měsíce. 

Pokud student nereaguje na výzvu, stipendium student neobdrží ve výplatním termínu daného měsíce, ale až v dalším kalendářním měsíci, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Sledujte proto pravidelně vaši e-mailovou schránku.

Podrobnosti o stipendiích: natur.cuni.cz/fakulta/studium/stipendia