Kde hledat informace o studiu

Studium se řídí zákonem č. 111/1998 Sb. a Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy platným v nové podobě od 17. 12. 2020 (cuni.cz/UK-146.html#14). Tento univerzitní řád je dále rozšiřován Pravidly pro organizaci studia na Přírodovědecké fakultě a dalšími vnitřními předpisy fakulty (natur.cuni.cz/fakulta/senat/predpisy-pravni-normy/vnitrni-predpisy-platne-od-1-9-2017).


Uchazeč o studium se stává studentem dnem zápisu ke studiu a studentem přestává být následující den po složení poslední části státní závěrečné zkoušky, nebo je-li studium ukončeno jinak, tedy vlastním zanecháním studia, ukončením z důvodu nesplnění povinností, vyloučením, nebo uplynutím maximální doby studia. Maximální doba bakalářského studia je 6 let, navazujícího magisterského 5 let. Absolventům je na promoci vydán diplom a dodatek k diplomu. Více informací naleznete na natur.cuni.cz/fakulta/studium/promoce-diplomy.


Důležité informace týkající se studijní agendy jsou umístěny na stránkách studijního oddělení (natur.cuni.cz/fakulta/studium). Na této stránce se zveřejňují zásadní sdělení a aktuální informace, např. změny úředních hodin, metodické pokyny, novinky o Studijním informačním systému (SIS) a další užitečné rady. Nepřehlédněte také sekci formuláře (natur.cuni.cz/fakulta/studium/formulare), kde jsou pohromadě materiály potřebné během studia (např. potvrzení o studiu, nebo formulář žádosti apod.) či návody a informace (natur.cuni.cz/fakulta/studium/navody).


Dříve než budete kontaktovat studijní referentku s dotazem, pokuste se odpověď najít na webových stránkách studia, např. ve složce FAQ (natur.cuni.cz/fakulta/studium/helpdesk). Dalším místem pro vyhledávání informaci je úřední deska fakulty (natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska), na které se zveřejňují informace např. o termínech státnic, nedoručených zásilkách, výše poplatků za studium, apod.


Aktuálně platné předpisy fakulty a univerzity: natur.cuni.cz/fakulta/senat/predpisy-pravni-normy

Karolinka: natur.cuni.cz/karolinka