Studijní plán, předměty, zkoušky a kredity

Každý studijní program/specializace má svůj závazný studijní plán (obsahuje např. výčet povinných či povinně volitelných předmětů a seznam požadavků pro úspěšné ukončení studia). Je každoročně zveřejňován v tzv. Karolince (natur.cuni.cz/karolinka). Pro vás je platný studijní plán z akademického roku, ve kterém jste se do studia zapsali. Může v něm však docházet k průběžným úpravám, např. nahrazení zrušeného předmětu jiným. Proto každoročně sledujte nově vydanou Karolinku; u změn je vždy uvedeno, kterých ročníků se týká. Případné úpravy jsou vždy zohledněny i v plánu v SIS.


Předměty

Studium spočívá v průběžném plnění studijních povinností (= předmětů) ze studijního plánu vašeho programu, popř. specializace. Studium je organizováno jako kreditové: za úspěšné ukončení každého předmětu získáte podle náročnosti určitý počet kreditů („bodů“). Přidělený počet kreditů nezávisí na známce. Kreditové ohodnocení jednotlivých předmětů naleznete v Karolince a ve studijním informačním systému (SIS).


Předměty jsou rozděleny na povinné, povinně volitelné a volitelné. Všechny povinné předměty musíte úspěšně absolvovat, jinak nemůžete úspěšně ukončit studium. Z nabídky povinně volitelných předmětů musíte získat alespoň požadovaný minimální počet kreditů (ten je uveden v Karolince). Volitelnými předměty pak naplníte své zbývající kredity do požadovaného limitu. Za bakalářské studium (standardně tři roky) musíte získat dohromady 180 kreditů, v navazujícím magisterském studiu (standardně dva roky) potom 120 kreditů – ideálně tedy 30 kreditů za semestr a 60 za rok.


Každý předmět si můžete zapsat za dobu jednoho studia nejvýše dvakrát (nemusí to být nutně hned v následujícím ročníku). Pokud povinný předmět ani při druhém zápisu nesplníte, neprojdete kontrolou studia před státními zkouškami stanovenou studijním plánem, a nemůžete tedy studium úspěšně ukončit. Další informace najdete v kapitole Zápis předmětů.


Povinně volitelné a volitelné předměty nemusíte splnit ani při druhém zápisu. Nedoporučujeme si však zbytečně zapisovat mnoho předmětů a plnit jen některé. U povinně volitelných předmětů si můžete vyčerpat obě možnosti zápisu a může se stát, že z nich nebudete schopni získat potřebný počet kreditů. Navíc když si zapíšete více předmětů, zvýší se vám minimální potřebný počet kreditů pro postup do dalšího úseku studia, viz dále.


Zkoušky

Pro splnění předmětu musíte složit zápočet nebo zkoušku (u některých předmětů i obojí). Podmínky pro splnění (tzv. požadavky ke kontrole studia předmětu) naleznete pro každý předmět v SIS spolu s anotací, seznamem vyučujících, hodinovým rozsahem atd. Požadavky ke kontrole studia vám musí pedagogové sdělit na začátku výuky a během semestru je nesmí měnit. Zápočet bývá např. za odevzdané protokoly nebo za docházku na cvičeních, zkouška je nejčastěji formou ústního přezkoušení nebo písemného testu.


Zápočet buďto splníte (započteno), nebo ne (nezapočteno); ze zkoušky a tzv. klasifikovaného zápočtu můžete dostat známky 1, 2, 3 (zkoušku jste udělali), nebo 4 (zkoušku jste nesložili). Za známku 1, 2 nebo 3 dostanete stejný počet kreditů. Obsahuje-li předmět zápočet i zkoušku, zpravidla musíte nejprve splnit zápočet. Na každou kontrolu studia (zkoušku a zápočty formou testů) máte v jednom akademickém roce tři pokusy (jeden řádný, dva opravné). Druhý opravný termín při druhém zápisu předmětu (tzn. celkově šestý v pořadí) probíhá vždy před komisí. Žádné další pokusy (někdy zvané „děkanské“) se nepřipouští. Nevyužité pokusy se nepřenáší do dalších akademických roků.


Termíny zkoušek (případně i zápočtů) vypisují pedagogové v SIS, kde se k nim také přihlašujete. Alespoň dva termíny spadající do zkouškového období musí být vypsány před jeho začátkem, další pak aspoň se čtrnáctidenním předstihem. Termíny musí být nejméně tři a počet míst na všech vypsaných termínech dohromady musí minimálně o 30 % přesahovat počet studentů, kteří si předmět zapsali. Abyste se o vypsaných termínech dozvěděli včas a stihli se na ně přihlásit, než se zaplní, hodí se nechat si zasílat upozornění na e-mail (viz kapitola Studijní informační systém). Pokud je již termín obsazen, můžete se zařadit do fronty, ve které se automaticky posunete vzhůru, když se někdo z termínu odhlásí. Pokud se nemůžete dostavit na zapsaný termín zkoušky/zápočtu a již uplynula lhůta pro odhlášení, napište obratem vyučujícímu omluvu a důvod vaší neúčasti. Vyučující bývají většinou vstřícní a při rozumném důvodu budete z termínu omluveni. Když se neomluvíte, termín vám propadne (přijdete o pokus, nedostanete ale žádnou známku).


Případné problémy s termíny zkoušek řešte nejprve s pedagogem, poté s garantem oboru či programu a až pak se studijním proděkanem. Můžete se také obrátit na studentské senátory. Pokud pedagoga slušně osloví skupina studentů s tím, že by potřebovali přesunout nebo vypsat ještě jeden termín zkoušky, většinou je ochoten jim v rámci svých možností vyhovět.


Pozor: Neodkládejte svůj první termín zápočtu či zkoušky až na konec zkouškového období. Pokud byl celkový počet dříve vypsaných termínů dostatečný, vyučující není povinen vám další termíny vypsat, i když vám zbývají další pokusy pro složení zápočtu/zkoušky.


Postup do dalšího úseku studia

K postupu do každého dalšího úseku studia je potřeba získat do jeho konce předepsaný počet kreditů. Pokud je nezískáte, vaše studium bude ukončeno. Prvním úsekem bakalářského studia je první (zimní) semestr, druhým je letní semestr. Každý další úsek studia je pak celý akademický rok. Úseky studia pro magisterské obory jsou vždy jen celé akademické roky. Rozhodné termíny pro získání kreditů jsou na konci zimního zkouškového období v únoru (1. úsek Bc. studia) a zhruba třetí týden v září (další úseky Bc. studia a úseky Mgr. studia). Přesný termín je stanoven harmonogramem akademického roku (natur.cuni.cz/fakulta/studium/harmonogram).

Kreditové požadavky pro postup do dalšího úseku studia shrnuje schéma.

Potřebný počet kreditů pro postup do dalšího ročníku se zvýší z minimálního na standardní, pokud si zapíšete předměty za více kreditů, než je stanovená hranice. Např. budete-li mít ve třetím úseku Bc. studia zapsány předměty za 146 kreditů (celkem i za předchozí úseky dohromady), musíte pro postup do čtvrtého úseku splnit 120 kreditů místo 95. Pro postup do 2. a 5. úseku Bc. studia se uplatňuje jen jedna kreditová hranice.


Podrobnosti najdete v Pravidlech pro organizaci studia (článek 4). (natur.cuni.cz/fakulta/senat/predpisy-pravni-normy/vnitrni-predpisy-prf-uk/)


Pokud nezískáte do konce třetího ročníku bakalářského studia 180 kreditů nebo úspěšně nedokončíte všechny povinné předměty nebo předepsaný počet povinně volitelných předmětů, můžete si studium „prodloužit”, pokud máte alespoň 150 kreditů. Pro prodloužení navazujícího magisterského studia (tj. pro postup do třetího ročníku) je potřeba mít po druhém ročníku kreditů minimálně 90, pokud však máte zapsány předměty za 141 a více kreditů, je pro postup nutné splnit 120 kreditů.


Pozor: Není strategické získávat vždy jen nejnižší potřebný počet kreditů. Ve vyšších ročnících můžete být nuceni absolvovat za semestr předměty za mnohem více než 30 kreditů – to v případě, kdy sice budete mít dostatek kreditů celkem, ale budou vám scházet povinné či povinně volitelné předměty ze studijního plánu. Zbytečně tedy nepřekládejte plnění studijních povinností do vyšších ročníků. Naopak je výhodné mít v posledním ročníku studia méně předmětů a tudíž více času na psaní závěrečné (bakalářské, resp. diplomové) práce.


Při závažném zdravotním problému, popř. těhotenství lze požádat o úpravu studia prostřednictvím individuálního studijního plánu (ISP). ISP spočívá v posunu termínu kontroly studijních povinností. Student předloží návrh průběhu studia s ohledem na své zdravotní komplikace (s doloženým lékařským vyjádřením specialisty). Návrh následně posoudí studijní proděkan (např. tříměsíční pobyt v nemocnici bývá zohledněn tříměsíčním posunem kontroly studia pro postup do dalšího ročníku). Tyto situace řešte včas a v případě delší nemoci ihned informujte studijní oddělení. Přílišná náročnost studia nebo práce v souběhu se studiem nejsou důvody pro udělení ISP.


Zápis do dalšího úseku studia probíhá pouze elektronicky. Musíte ho stihnout nejpozději do konce termínů uvedených v harmonogramu akademického roku. Nejdříve je nutné zkontrolovat, zda jste splnili podmínky pro postup do dalšího ročníku. Jejich plnění si můžete sami průběžně kontrolovat v SIS: Výsledky zkoušek – prohlížení / Kontroly / Žádost o kontrolu pro vlastní potřebu. Pokud podmínky splňujete, požádejte v SIS o jejich kontrolu studijním oddělením. V případě, že máte podmínky pro postup splněné, studijní referentka vás zapíše do dalšího úseku studia a v SIS se vám tato informace objeví. Poté si můžete ze SIS sami vygenerovat elektronicky podepsané potvrzení o studiu pro příští akademický rok  nebo si je nechat potvrdit  na studijním oddělení (viz následující bod). Podrobný postup zápisu je uveden v metodickém pokynu Elektronický zápis do dalšího úseku studia na stránce natur.cuni.cz/fakulta/studium/navody.Karolinka: natur.cuni.cz/karolinka