Studijní oddělení

Studijní oddělení sídlí v samostatné budově přímo u vstupu do Botanické zahrady PřF (Na Slupi 16, vlastní vchod je z boční strany budovy). Než poprvé navštívíte studijní oddělení, zjistěte si na stránkách kontaktů studijního oddělení, která referentka má v agendě váš studijní program (natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni). Příslušnost k referentce máte také uvedenou v SIS v záložce Osobní údaje. Studijní oddělení můžete kontaktovat fakultním e-mailem, telefonicky nebo osobně. V úředních hodinách kontaktujte referentky pokud možno pouze e-mailem, neboť se v tomto čase věnují studentům, kteří se dostavili na studijní oddělení osobně.

Při e-mailové komunikaci se studijním oddělením se obracejte přímo na vaši studijní referentku nebo referentku pro příslušnou agendu. Pokud chcete mít jistotu, že váš e-mail bude vyřízen např. v době dovolených nebo nevíte, komu přesně dotaz adresovat, používejte prosím režim otevřených kopií (t.j. jednu zprávu s více příjemci). Adresáti se pak snadno domluví, kdo váš dotaz zodpoví.

V období prázdnin je studijní oddělení dva týdny uzavřené , což bývá s předstihem oznámeno na webu (natur.cuni.cz/fakulta/studium). Zde se také zveřejňují informace o případných změnách v úředních hodinách proděkana pro studijní záležitosti a studijního oddělení. Proto si před každou plánovanou návštěvou studijního oddělení na této stránce ověřte, zda se úřední hodiny nezměnily.

Pro potřeby bakalářského a navazujícího magisterského studia budete potřebovat pomoc studijního oddělení především ve věcech žádostí, nahlašování změn osobních údajů, řešení administrativních problémů a následujících záležitostech:

1. Každoroční zápis do dalšího úseku studia

Zápis do dalšího úseku studia probíhá pouze elektronicky (netýká se nastupujících studentů prvních ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia). Musíte ho stihnout nejpozději do konce termínů uvedených v harmonogramu akademického roku. Nejdříve je nutné zkontrolovat, zda jste splnili podmínky pro postup do dalšího ročníku. Jejich plnění si můžete sami průběžně kontrolovat v SIS: Výsledky zkoušek – prohlížení / Kontroly / Žádost o kontrolu pro vlastní potřebu. Pokud podmínky splňujete, požádejte v SIS o jejich kontrolu studijním oddělením. V případě, že máte podmínky pro postup splněné, studijní referentka vás zapíše do dalšího úseku studia a v SIS se vám tato informace objeví. Poté si můžete ze SIS sami vygenerovat elektronicky podepsané potvrzení o studiu pro příští akademický rok nebo si jej nechat potvrdit na studijním oddělení (viz následující bod). Podrobný postup zápisu je uveden v metodickém pokynu Elektronický zápis do dalšího úseku studia na stránce natur.cuni.cz/fakulta/studium/bc-nmgr/navody.

2. Vydávání potvrzení o studiu

Pouze studijní oddělení je oprávněno vydávat potvrzení o studiu. V SIS můžete najít záložku, odkud lze "hotové" potvrzení rovnou stáhnout (Osobní údaje / Tisk potvrzení). Při volbě “pdf obyčejné” je staženo potvrzení, se kterým musíte dojít na studijní oddělení a tam bude potvrzeno podpisem a razítkem. “PDF s elektronickým podpisem” lze po stažení využít rovnou při elektronickém styku, jelikož obsahuje zmíněný elektronický podpis. Studijní oddělení také potvrzuje studium na další formuláře, např. průkazy opravňující ke studentské slevě v dopravních prostředcích.

3. Zápis předmětů z jiných fakult UK a ostatních vysokých škol

Předměty z jiných fakult UK dostupné v SIS si student zapisuje sám v období k tomu určeném harmonogramem dané fakulty. V případě, že je předmět vyučován jinou vysokou školou, tak student po splnění této studijní povinnosti vyplní písemnou žádost s potřebnými údaji pro vložení záznamu do SIS. Splněná studijní povinnost bude studijním oddělením vložena do SIS jako volitelná.
Studijní oddělení: natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni
Web studia: natur.cuni.cz/fakulta/studium

4. Index

V době elektronizace studijního systému je papírový index pro bakaláře a magistry pouze možným doplňkem. Rozhodující je stav vašeho studia v SIS. Při zápisu do 1. ročníku není bakalářským a navazujícím magisterským studentům automaticky vydáván. Studenti doktorského studia obdrží zjednodušenou verzi papírového indexu.

Pokud však chcete klasický index využívat, je třeba o jeho vydání požádat studijní oddělení. Na začátku každého semestru byste si do něj měli vyplnit závazně zapsané předměty a nechat si jejich seznam potvrdit razítkem studijního oddělení. Při každé úspěšně vykonané zkoušce či získání zápočtu si pak nechte od pedagoga zanést tento výsledek do indexu. Pro všechny kontroly studia (zápis do dalšího úseku studia, před státnicemi) je však rozhodný stav zaznamenaný v SIS.

Studijní oddělení: natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni

Web studia: natur.cuni.cz/fakulta/studium