Poplatky spojené se studiem

Poplatek za delší studium

Poplatek se studentovi vyměřuje za studium, které trvá déle než standardní doba studia navýšená o jeden rok. Bakaláře na PřF tedy můžete bezplatně studovat 4 roky, magistra 3 roky. Do doby studia se započítávají délky všech dřívějších studií, které byly ukončeny jinak, než řádně (zanecháním studia, „vyhozením“). Pokud jste před zahájením současného studia již někde „neúspěšně“ studovali, tato doba se vám odečítá od doby studia současného oboru, po kterou můžete studovat bez poplatku, tj. na bakalářské studium nemáte 4 roky, ale např. jen 3 roky a 2 měsíce (v případě, že předchozí neúspěšné studium trvalo 10 měsíců). Do doby studia na UK se pro účely stanovení poplatkové povinnosti započítává každý den od začátku akademického roku, ve kterém bylo studium zahájeno (tedy od 1. 10.), v případě studia na jiných vysokých školách pak již ode dne zápisu do studia.


Do doby studia se pro poplatkové účely nezapočítává doba, po kterou jste měli studium přerušeno, též se nezapočítává doba rodičovství evidovaná ve studijním systému (ovšem pouze v případě, pokud jste před uznáním doby rodičovství v daném studiu nepřekročili standardní dobu studia navýšenou o jeden rok).


Dny, kdy jste studovali v neúspěšných studiích souběžně se studiem, ve kterém pokračujete, se počítají pouze jednou. Pokud tedy zároveň zahájíte studium dvou oborů, jeden z nich ukončíte a v druhém budete pokračovat, neodečte se vám souběžně studovaná doba od 4 let, které můžete studovat bez poplatku. Pokud však obě souběžná studia ukončíte zanecháním a začnete studovat jiný obor, celková doba neúspěšného studia se od doby studia zadarmo v dalším studiu odečítá.


Pokud po neúspěšném studiu ukončíte studijní program stejného typu absolvováním (např. nejprve bakalářské studium zanecháte, pak ale stejný nebo jiný bakalářský studijní program úspěšně dokončíte), předchozí neúspěšné studium se „smaže“ a nebude vám dále zkracovat délku studia zdarma v navazujícím magisterském studiu. Pozor, neúspěšné magisterské studium (např. na lékařské fakultě) pozdější absolvování bakalářského studia neruší, musí jít o program stejného typu (absolvování Bc. studia „anuluje“ předchozí neúspěšná Bc. studia, analogicky je tomu u Mgr. studia).


Rozhodnutí o stanovení poplatku za delší studium rozesílá studentům rektorát UK v dopise určeném do vlastních rukou, zároveň jsou studenti o vzniku poplatkové povinnosti informováni e-mailem. Dopisy jsou zpravidla zasílány následující měsíc po vzniku poplatkové povinnosti, splatnost poplatku je pak 90 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.


Po obdržení rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium má student do 30 dnů možnost podat na rektorát UK odvolání, o kterém pak rozhoduje rektor. Rektor může poplatek snížit, prominout nebo odložit dobu jejich splatnosti například v případě:


Specifikace důvodů, které rektor uznává pro snížení nebo prominutí poplatku, je uvedena v OR č. 25/2019 na cuni.cz/UK-9866.html. Nezapomeňte důvody pro snížení doložit požadovaným dokladem.


V případě, že nesplňujete podmínky pro snížení nebo prominutí poplatku, ale je pro vás problém uhradit poplatek do doby splatnosti v plné výši, máte možnost si požádat o rozložení poplatku do 4 nebo 5 na sebe navazujících splátek (splatných vždy po měsíci). Žádosti o splátkový kalendář schvaluje proděkan pro studium a podávají se buď osobně na studijním oddělení, nebo je možné poslat potřebné dokumenty poštou. Více informací najdete na webových stránkách fakulty: natur.cuni.cz/fakulta/studium/poplatky


Výše poplatků za delší studium (počítaná za každých započatých 6 měsíců studia, nikoliv za semestry) se liší podle jednotlivých programů a pohybuje se přibližně v rozmezí od 29 000 do 43 500 Kč. Aktuální výši poplatků pro daný akademický rok najdete na webu fakulty.


Poplatek za další studium se nehradí, pokud jste již jedno bakalářské studium absolvovali a rozhodnete se přihlásit se na další bakalářský obor, budete mít možnost v něm studovat 4 roky zdarma. Obdobně to platí pro další magisterské studium – tam máte nárok na 3 roky studia bez poplatku i v případě, že už jste v minulosti jiný magisterský obor absolvovali.


Rádi bychom vás upozornili na skutečnost, že studium se jinak než řádně ukončuje zanecháním studia (doručením prohlášení o zanechání studia studijnímu oddělení) nebo nabytím právní moci rozhodnutí o ukončení studia. K ukončení studia nedojde tím, že přestanete navštěvovat výuku, nebo tím, že zjistíte, že už jste vyčerpali poslední pokus o splnění studijní povinnosti. Pokud nedojde k ukončení studia absolvováním nebo některou z možností uvedenou v § 56 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., jste stále evidováni ve stavu studujících a v případě delší doby studia vám bude i za toto období vyměřen poplatek. Pozor! Student, se kterým bylo zahájeno „řízení o ukončení studia“ je do nabytí platnosti rozhodnutí stále studentem, a to i v případě, že se nezapsal do dalšího úseku studia (a poplatek se mu vyměřuje). (natur.cuni.cz/fakulta/studium/navody/datum-neuspesneho-ukonceni-studia)


Podrobnější informace o poplatcích:

cuni.cz/UK-7283.html,

natur.cuni.cz/fakulta/studium/poplatky

natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/student/poplatky-spojene-se-studiem-a-jejich-vyse