Studenti se specifickými potřebami

Mají všichni stejné podmínky pro studium?

Přírodovědecká fakulta usiluje o zajištění rovných podmínek pro všechny studenty, včetně studentů s handicapem (= se specifickými potřebami, více na cuni.cz/UK-60.html a natur.cuni.cz/fakulta/studium/specialni-potreby). Minimální standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se specifickými potřebami na UK jsou specifikovány v Opatření rektora č. 23/2017 (cuni.cz/UK-8144.html).


Kdo může být zařazen mezi studenty se specifickými potřebami?

Opatření rektora č. 23/2017 rozeznává 6 skupin studentů se specifickými potřebami: (a) se zrakovým postižením, (b) se sluchovým postižením, (c) s tělesným a pohybovým postižením, (d) se specifickými poruchami učení, (e) s poruchou autistického spektra, (f) s jinými zdravotními obtížemi.


Na koho se obrátit pro podporu a pomoc?

Podpora studentů se specifickými potřebami je zajišťována různými subjekty, které spolupracují:Co udělat pro zařazení mezi studenty se specifickými potřebami?

Je třeba (1) se obrátit na kontaktní osobu na fakultě, (2) mít aktuální dokumentaci o svém handicapu (od odborného lékaře, z pedagogicko-psychologické poradny atd.), (3) po konzultaci u fakultní kontaktní osoby podepsat informovaný souhlas se zařazením mezi studenty se specifickými potřebami a absolvovat funkční diagnostiku (pohovor s odborníkem z UK, jehož výstupem by mělo být doporučení, jak mají vyučující ke studentovi přistupovat, jaké postupy se budou uplatňovat ve výuce, v samostudiu), (4) na studijní oddělení paní Vítkové odevzdat : lékařskou zprávu/zprávu z pedagogicko-psychologické poradny, informovaný souhlas, funkční diagnostiku. (5) Funkční diagnostiku poskytnout kontaktní osobě.


Které služby je možné využívat?

Podrobný seznam podpůrných služeb, které studenti se specifickými potřebami mohou využít je uveden na univerzitních stránkách (centrumcarolina.cuni.cz/CC-25.html). Využívání služeb se děje obvykle na základě doporučení vzešlých z funkční diagnostiky a potřeb studenta. Naši studenti se specifickými potřebami nejčastěji kompenzují své handicapy za pomoci:


Albertov 6

· Knihovna geografie – ČB a barevná kopírka/tiskárna/skener

· Knihovna geologie – barevná kopírka/tiskárna/skener


Hlavova 8

· Knihovna chemie – ČB a barevná kopírka/tiskárna/skener


Viničná 7

· Knihovna biologie – ČB kopírka/skener a ČB tiskárna


Která specifické pracoviště jsou nejčastěji využívaná?


Jaké zásady je třeba dodržet pro uplatnění modifikace?

Student může využít modifikace studia vycházejí z funkční diagnostiky tehdy, pokud včas bude informovat příslušného vyučujícího, tedy  a) bezprostředně po registraci mezi SSP, b) na začátku každého semestru, c) před zkouškovým obdobím. Vyučujícím předloží funkční diagnostiku, případně může o zprostředkování informace požádat emailem kontaktní osobu. Zpětně nelze uplatňovat nároky na zvýhodnění.Potřeby pro studentky

Studentky si v případě akutní nouze mohou u paní Vítkové, Ing. Červinkové nebo u paní Trakslové vyzvednout balíček hygienických potřeb. Studentky si pro balíček mohou přijít bez ohlášení vždy v úřední hodiny a bude jim vydán diskrétně po sdělení hesla “jdu si vyzvednout balíček”.


Přebalovací pulty


Informace pro studenty se specifickými potřebami: cuni.cz/UK-60.html