Cizí jazyky

Výuka anglického jazyka na PřF UK je organizována formou programu celoživotního vzdělávání (CŽV). Výuka je nepovinná, nekreditovaná. Touto formou je vyučován pouze anglický jazyk. Výuka je hrazena částečně fakultou a částečně studenty. Studentům jsou k dispozici také placené přípravné kurzy na certifikované zkoušky a další kurzy.


Kurzy anglického jazyka v programu CŽV jsou organizovány pro skupiny 8-12 studentů. Prezenční lekce probíhají 2x týdně, přičemž každá jedna lekce trvá dvě vyučovací hodiny (tj. 2x45 minut). Náplň kurzů je uzpůsobena specifickým potřebám studentů PřF UK. Výuka probíhá v areálu Albertov.


Pro přijetí do programu je nutné absolvování rozřazovacího testu, podle jehož výsledku bude studentovi nabídnut kurz odpovídající jazykové úrovně. Rozřazovací test je možné absolvovat pouze on-line v prostředí Moodle a je pro studenty zdarma.


Pro každý stupeň studia (bakalářské, magisterské a doktorské) je stanovena doporučená „trajektorie“ postupného zvyšování úrovně znalosti jazyka, která je spojena s nejnižší finanční spoluúčastí studenta. Cena kurzů stanovená pro aktuální akademický rok je k dispozici na webu fakulty společně s dalšími pokyny a plným zněním pravidel výuky anglického jazyka.


Stejně jako u jiných předmětů i u jazyků lze využít výuky dalších fakult UK. Žádané jsou např. jazykové kurzy na Filosofické fakultě UK a na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Problémem bývá vysoký zájem studentů, a tím pádem menší pravděpodobnost úspěšného zápisu předmětu. Tyto kurzy jsou zdarma.

Plné znění pravidel výuky anglického jazyka v rámci programu CŽV: natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk/plne-zneni-pravidel