Studenti se speciálními potřebami

Mají všichni stejné podmínky pro studium?

Přírodovědecká fakulta usiluje o zajištění rovných podmínek pro všechny studenty, včetně studentů s handicapem (= se speciálními potřebami, více na cuni.cz/UK-60.html a natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/specialni-potreby). Minimální standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na UK jsou specifikovány v Opatření rektora č. 23/2017 (cuni.cz/UK-8144.html).


Kdo může být zařazen mezi studenty se speciálními potřebami?

Opatření rektora č. 23/2017 rozeznává 6 skupin studentů se speciálními potřebami: (a) se zrakovým postižením, (b) se sluchovým postižením, (c) s tělesným a pohybovým postižením, (d) se specifickými poruchami učení, (e) s poruchou autistického spektra, (f) s jinými obtížemi.


Na koho se obrátit pro podporu a pomoc?

Podpora studentů se speciálními potřebami je zajišťována různými subjekty, které spolupracují:


 • kontaktní osoba na fakultě – RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (e-mail: dana.fialova@natur.cuni.cz, tel.: 221 951 397)

 • psychologická poradna na fakultě – Mgr. Pavlína Soukupová (e-mail: psycholog@natur.cuni.cz. tel.: 778 778 658) natur.cuni.cz/fakulta/studium/specialni-potreby/psychologicka-poradna

 • studijní oddělení PřF – studijní referentka Marie Vítková (e-mail: marie.vitkova@natur.cuni.cz tel.: 221 951 158),

 • kancelář pro studenty se speciálními potřebami, která je součástí Centra Carolina (e-mail: centrumcarolina@cuni.cz, tel.: 224 491 896, UK point, Celetná 13, Praha 1

 • další speciální pracoviště – kontakty zde: https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-13.html


Co udělat pro zařazení mezi studenty se speciálními potřebami?

Je třeba (1) se obrátit na kontaktní osobu na fakultě, (2) mít aktuální dokumentaci o svém handicapu (od odborného lékaře, z pedagogicko-psychologické poradny atd.) a (3) po konzultaci u fakultní kontaktní osoby podepsat informovaný souhlas se zařazením mezi studenty se speciálními potřebami a absolvovat funkční diagnostiku (pohovor s odborníkem z UK, jehož výstupem by mělo být doporučení, jak mají vyučující ke studentovi přistupovat, jaké postupy se budou uplatňovat ve výuce, v samostudiu).


Které služby je možné využívat?

Podrobný seznam podpůrných služeb, které studenti se speciálními potřebami mohou využít je uveden na univerzitních stránkách (centrumcarolina.cuni.cz/CC-25.html). Využívání služeb se děje obvykle na základě doporučení vzešlých z funkční diagnostiky a potřeb studenta. Naši studenti se speciálními potřebami nejčastěji kompenzují své handicapy za pomoci:

 • spolužáků – studentů asistentů, kteří jim dělají zápisy z výuky, doprovázejí je, tlumočí a zpřístupňují jim informace

 • profesionálů – tlumočníků do znakového jazyka, přepisovatelů atd.

 • pedagogů, kteří jim např. poskytnou studijní materiály (dříve/navíc/modifikované), umožní jim pořídit zvukový záznam výuky, věnují se jim individuálně, modifikují podobu zkoušky pro potřeby studenta (ústní/písemná zkouška, úprava času, písma, světelných podmínek atd.)

 • systému studia, protože většina studentů žádá o možnost studovat podle individuálního studijního plánu

 • možnost bezplatného zapůjčení notebooků, tabletů, diktafonů a čteček na studijním oddělení

 • možnost bezplatného kopírování a tisku studijních materiálů na kopírkách a tiskárnách po přiložení průkazu studenta UK. Zařízení jsou k dispozici zde:

Albertov 6

· Počítačová studovna Věž ve 4. patře – ČB a barevná tiskárna

· Knihovna geografie – ČB a barevná kopírka/tiskárna/skener

· Knihovna geologie – barevná kopírka/tiskárna/skener


Hlavova 8

· Knihovna chemie – ČB a barevná kopírka/tiskárna/skener


Viničná 7

· Knihovna biologie – ČB kopírka/skener a ČB tiskárna


Která speciální pracoviště jsou nejčastěji využívaná?

 • tlumočnické služby nabízené Ústavem jazyků a komunikace neslyšících (ujkn.ff.cuni.cz/sluzby)

 • Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK, které zajišťuje kromě speciálních pomůcek i zajímavé akce a kurzy

 • kopírování nezbytných studijních textů a vydání průkazu ISIC mají studenti s průkazem ZTP zdarma (pouze první vydání) v Informačně poradenském centru

 • Mediatéka Filozofické fakulty UK, která umožňuje studium cizích jazyků studentům se zrakovým nebo sluchovým postižením včetně individuální výuky


Potřeby pro studentky

Studentky si v případě akutní nouze během menstruace mohou u paní Vítkové, Ing. Červinkové nebo u paní Trakslové vyzvednout balíček hygienických potřeb na studijním oddělení. Studentky si pro balíček mohou přijít bez ohlášení vždy v úřední hodiny a bude jim vydán po sdělení hesla “jdu si vyzvednout balíček”.


Přebalovací pulty

 • Hlavova 8: invalidní WC v knihovně chemie m.č. 114K; invalidní WC v 1.NP m.č. 146

 • Albertov 6: invalidní WC, -1.P, m. č. S37

 • Viničná 7: přízemí jih, WC pro invalidy

 • Benátská 2: pult umístěn v 1. mezipatře, v zadní části chodby k B12 a B13

 • botanická zahrada - dámské toalety


Informace pro studenty se speciálními potřebami: cuni.cz/UK-60.html